Skip to content

A oes angen i mi gael pad Covid GIG neu ganlyniad prawf negyddol i weld sioe?

Oes. Yn unol â deddfwriaeth Llywodraeth Cymru, bydd angen i bawb 18+ oed sy’n dod i weld perfformiad ddangos naill ai bas Covid GIG neu dystiolaeth o ganlyniad prawf llif unochrog negyddol gyda dogfen adnabod gyda llun arni.

Sut y gallaf gael pas Covid GIG?

Gallwch gael eich pas Covid GIG ar-lein drwy wefan GIG ymahttps://gov.wales/get-your-nhs-covid-pass)

Bydd angen i chi gael o leiaf ddwy ddôs o frechlyn Covid GIG – mae’r pas yma’n profi eich statws brechu llawn yn unol â deddfwriaeth newydd Llywodraeth Cymru.

Os cawsoch eich brechu yng Nghymru ni allwch ddefnyddio ap GIG i gynhyrchu eich pas.

Bydd angen i chi gofrestru neu fewngofnodi gyda’ch cyfrif GIG a dilyn y cyfarwyddiadau ar sgrin i gael eich pas. Gwnewch yn siŵr fod gennych ddull adnabod gyda llun arno (eich pasbort neu drwydded yrru) yn barod i’w lanlwytho yn ystod y broses.

Bydd y pas hwn yn rhoi cod QR y gallwch ei dangos ar eich ffôn glyfar i gael mynediad i’n perfformiadau neu ddigwyddiadau.

Os yw’n well gennych, gallwch hefyd lawrlwytho ac argraffu eich pas Covid i ddangos i ni.

Nid wyf yn byw yng Nghymru. Sut allaf fi brofi fy mod wedi cael brechiadau?

Mae gan wasanaethau iechyd yn Lloegr, yr Alban a Gogledd Iwerddon eu fersiynau eu hunain o bas Covid – ewch i’r wefan berthnasol i’ch GIG lleol i gael mwy o wybodaeth.

You should apply for a covid pass from the nation in which you are registered with a GP.

Os cawsoch eich brechu y tu allan i’r Deyrnas Unedig, bydd angen i chi ddangos tystysgrif frechu swyddogol o’r wlad honno. Mae Llywodraeth Cymru wedi cyhoeddi rhestr o dystysgrifau brechu rhyngwladol a gaiff eu cydnabod.

Beth os na allaf gael y pas Covid digidol neu os nad oes gennyf ddull adnabod gyda llun?

Residents in Wales can request a paper covid vaccination certificate from the Welsh Government by phoning 0300 303 5667 between 9am and 5pm.

Gallai gymryd hyd at 10 diwrnod gwaith i’ch tystysgrif gyrraedd, felly gwnewch yn siŵr eich bod yn cynllunio ymlaen llaw.

Beth fedraf i wneud os nad wyf wedi cael brechiadau?

You can show us proof of a recent negative lateral flow test result, along with photo ID to confirm your name. The result should be from no more than 48 hours before your performance.

Just show us the official NHS email or text message confirming your negative result, along with your photo ID such as Passport, Photo Driving Licence , Proof of age cards bearing the PASS hologram or other government issued IDs. Please do not bring your physical lateral flow test stick with you this should have been disposed of in the bag provided– you must upload the result and show us confirmation to gain entry.

Galwch archebu profion llif unochrog am ddim ar-lein a gellir eu harchebu ar-lein yma. Https://www.gov.uk/order-coronavirus-rapid-lateral-flow-tests

If you’re unable to use the online service, you can order tests by calling 119, or collect from your local pharmacy.

A allaf ddefnyddio fy ngherdyn brechu o’r ganolfan frechu?

Na. Dim ond pasiau Covid GIG a thystysgrifau brechu swyddogol y byddwn yn eu defnyddio fel tystiolaeth o’ch statws o ran brechu. Dilynwch y canllawiau uchod i gael eich pas Covid GIG.

A yw pobl ifanc dan 18 angen pas Covid GIG i fynd i sioe?

Nid yw’n rhaid i bobl dan 18 oed ddangos pas Covid GIG.

Ni chefais fy mrechu ac rwy’n methu cael prawf Covid. Beth yw fy opsiynau?

Os na allwch ddangos tystiolaeth swyddogol i ni o naill ai eich statws o ran brechu neu ganlyniad negyddol prawf Covid, ni fyddwn yn medru gadael i chi fynd i mewn i’r theatr neu ofod perfformiad. Mae hyn yn cydymffurfio gyda deddfwriaeth Llywodraeth Cymru.

Some people are exempt from vaccination and/unable to do a lateral flow test. If this is the case for you, you’ll need to provide proof of exemption and a photo ID. Acceptable forms of Identity to be presented with a negative lateral flow test are Passport, Photo Driving Licence , Proof of age cards bearing the PASS hologram or other government issued photo ids.

Os yw hyn yn wir amdanoch chi, yna cysylltwch â ni cyn diwrnod y sioe i drafod eich opsiynau.

A oes unrhyw fesurau gofalu eraill yn dal i fod ar waith?

Yes. You must still wear a face mask unless you are medically exempt or under 11, in line with current Welsh Government guidance.

Bydd hylif diheintio dwylo ar gael i chi eu defnyddio.

Byddwn yn cymryd eich manylion ar gyfer olrhain a chanfod.

Ni ddylech ddod i ddigwyddiad os:

  • ydych yn teimlo’n wael gydag unrhyw un o symptomau arferol Covid-19
  • ydych wedi cael prawf positif am Covid-19 yn y 10 diwrnod diwethaf
  • ydych wedi cael eich adnabod fel cysylltiad agos i achos positif a bod profi, olrhain, diogelu wedi gofyn i chi hunanynysu
  • oes rhywun yn eich aelwyd wedi cael profiad positif ac yn hunanynysu, yn disgwyl canlyniad PCR

Dylech gysylltu â ni i drafod ad-daliad yn yr amgylchiadau hyn.

^
cyWelsh