Taking Flight Theatre
First Three Drops – ONLINE

Sunday 22 November
11am

Perfformiad drama newydd sbon, yn fyw dros Zoom
Argymhellir ar gyfer plant bach 2 – 9 oed a’u teuluoedd

A brand-new play performed live over Zoom
Recommended for little ones aged 2 – 9 and their families

Mae gan y wrach Ceridwen broblem. Er bod ei merch yn brydferth a galluog, mae ei mab Morfran yn achos anobeithiol. Dim ond un peth sydd i’w wneud: mae angen hud bwerus. Pan fydd Ceridwen yn gadael Gwion, cyfaill gorau Morfran, yn gyfrifol am droi ei diod hud pwysig iawn am flwyddyn a diwrnod, ni allai byth ddychmygu’r helynt a fydd yn dilyn.

Ceridwen the witch has a problem. Whilst her daughter is beautiful and bright, her son Morfran is something of a lost cause. There is only one thing for it: powerful magic is needed. When Ceridwen leaves Gwion, Morfran’s best friend, in charge of stirring her VIP (very important potion) for a year and a day, she can never imagine the mayhem that will ensue.

Yn llawn achosion newid ffurf, hud a lledrith a dwli llwyr, mae ‘First Three Drops’ yn stori ddoniol a hudolus o antur, yn Saesneg, Iaith Arwyddion Prydain a Saesneg a Gynorthwyir gan Arwyddion. Bydd y sioe hefyd yn cynnwys capsiynau byw a disgrifiad sain integredig.  Yn seiliedig ar chwedl Taliesin gan Elis Gruffydd.

With shape-shifting, sorcery and silliness galore, First Three Drops is a funny and magical story of adventure, in English, British Sign Language and Sign Supported English. The show will also feature live captions and integrated audio description. Based on the legend of Taliesin by Elis Gruffydd.

Bydd ein hactorion yn dod â’r sioe yn fyw, yn uniongyrchol o’u cartrefi nhw i’ch cartrefi chi.

Our actors will be bringing the show to life directly from their homes to yours.

Mae gan ‘First Three Drops’ awyrgylch parti a gallwch fod yn rhan o’r weithred drwyddi draw, drwy wisgo i fyny, creu eich effeithiau sain gorau ac ymuno’n gyffredinol â’r holl hwyl.

First Three Drops has a real party atmosphere and you can be part of the action throughout, by dressing up, making your best sound effects and generally joining in with all the fun.

Edrychwch ar y wefan Taking Flight am lawer o weithgareddau cyn-sioe i gymryd rhan ynddynt.

Check out the Taking Flight website for lots of preshow taking part in activites.

Mae Zoom yn ap galwadau fideo ar-lein hawdd ei ddefnyddio sy’n rhad ac am ddim i’w lawrlwytho ar gyfrifiaduron, llechi a ffonau. Rydym yn argymell eich bod yn lawrlwytho Zoom cyn y perfformiad er mwyn ymgyfarwyddo â’r system ac i osgoi unrhyw oedi ar y diwrnod – beth am ymarfer gyda ffrindiau neu deulu os nad ydych wedi’i ddefnyddio o’r blaen?

Zoom is an easy-to-use, online video calling app that is free to download on computers, tablets and phones. We recommend that you download Zoom in advance of the performance to familiarise yourself with the it and avoid any delays on the day – why not have a practice run with friends or family if you haven’t used it before?

Tra bo ein theatr ar gau, mae Borough Theatre y Fenni yn falch iawn i rannu’r math newydd sbon hwn o theatr fyw yn eich cartref.

Whilst our theatre is closed, the Borough Theatre Abergavenny is excited to share this brand new form of live, at-home theatre. 

Sioe wedi’i Chydgynhyrchu gan Taking Flight Theatre a Theatr y Parc and Dare.
Cyfarwyddwyd ac ysgrifennwyd yn arbennig ar gyfer Zoom gan Elise Davison.

A Taking Flight Theatre and Park & Dare Theatre coproduction.
Directed and written especially for Zoom by Elise Davison.

Hyd 50 munud
Duration: 50 minutes

£6.00

You Might Also Like...

twitter birdTwitter Latest